Utdanningsdirektoratet foreslår: Gjennomgående dokumentasjon

Publisert: 05/Feb/2014

Forslaget om forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjon innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon (TIP) har vært på høring. Utdanningsdirektoratet har gjennomgått uttalelsene, og anbefalt Kunnskapsdepartementet å forskriftsfeste ordningen.

 

Norsk Industri har fra "Kunnskapsløftets" begynnelse arbeidet for å få til en gjennomgående dokumentasjonsordning. For å kunne ivareta den store bredden i utdanningsprogrammet TIP mener Norsk Industri det er nødvendig med en gjennomgående dokumentasjonsordning.

Den gjennomgående dokumentasjonen skal vise hvilke læringsaktiviteter eleven/lærlingen har vært igjennom, og er ment å være nyttig både for eleven/lærlingen selv og for arbeidsgiver. Dokumentasjonen skal være deskriptiv, og vil komme i tillegg til vitnemål og fag- og svennebrev. Kompetansen til eleven/lærlingen i de ulike aktivitetene skal ikke vurderes i den gjennomgående dokumentasjonen. Noe av målet med ordningen er å binde sammen utdanningsløpet i skole og i bedrift i større grad enn i dag. Det er derfor sentralt at ordningen er «gjennomgående» og omfatter hele utdanningsløpet.

- De brede og generelle læreplanene vil sammen med en dokumentasjonsordning som beskrevet være et godt grunnlag for å utvikle en god fagutdanning som enkelt kan tilpasses lokalt næringsliv og den enkeltes behov uten at det nødvendiggjør endringer i læreplaner, sier rådgiver Tone K. Belsby.

- Det er viktig med en felles nasjonal standard. Med en slik ordning vil alle elever/lærlinger og fagarbeidere innenfor de tre foreslåtte utdanningsprogrammene kunne vise til sammenlignbar dokumentasjon både ved søkning til læreplasser og senere arbeidsplasser.

Bakgrunn

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og tre faglige råd (TIP, Elektro og BA) innenfor bransjer med strenge dokumentasjonskrav har i lang tid gitt uttrykk for et behov for en ordning med gjennomgående dokumentasjon. Utdanningsdirektoratet ble derfor allerede i 2008 bedt om å utrede en slik ordning, men kom på det tidspunktet til at en slik ordning ikke burde innføres. Dette på tross av at de faglige rådene og SRY ønsket ordningen med gjennomgående dokumentasjon velkommen. På bakgrunn av anbefaling fra SRY og faglig råd ba Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre en utprøving av ordningen på fire ulike utdanningsprogrammer. Høsten 2013 ble forslaget om en forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjon innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon sendt ut på høring, og nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet om at ordningen med gjennomgående dokumentasjon blir forskriftsfestet. Udir sier i sin høringsoppsummering at "det er flere instanser som har uttalt seg som er positive til forslaget enn instanser som er negative. Det er dessuten flere tunge fagaktører som stiller seg bak forslaget."

Opplæringen tilpasses industrien

- Det er veldig gledelig at Utdanningsdirektoratet nå anbefaler en ordning for gjennomgående dokumentasjon, sier rådgiver i Norsk Industri Tone K. Belsby. Industrien har ønsket dette lenge. Bedriftene kan bruke dokumentasjonen for å se hva en potensiell lærling eller arbeidstaker har vært igjennom på skolen. Ordningen kan stimulere til at skoler og bedrifter ser behov for å samarbeide mer enn i dag, slik at opplæringen eleven får i skolen i større grad er tilpasset bedriftene.

En fordel også for elevene/lærlingene

Læreplanene gir også mulighet til lokal og individuell tilpasning av undervisning og opplæring. Det betyr at den enkeltes praksis og kompetanse innenfor ulike faglige områder kan variere. Dokumentasjonsordningen vil bidra til å synliggjøre den enkeltes kompetanseprofil.

Det vil derfor være en fordel for lærlingen å få med seg en dokumentasjon som viser hvordan og hvilke faglige områder/fordypninger som er prioritert gjennom læretiden. Dokumentasjonsordningen må selvfølgelig tilrettelegges slik at det er lite ressurskrevende med hensyn til utfylling og oppfølging.


DEL DENNE SAKEN