Y-veien = yrkesfaglig vei til ingeniør. Du kan fortsatt ta en bachelorgrad og deretter en mastergrad innenfor realfaglige og teknologiske utdanninger med eksamen fra yrkesfaglig retning og fagbrev.


 

Dersom du har valgt yrkesfaglig retning i videregående og har fått fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev. Undervisningen det første året på ingeniørstudiene vil innebære en større del med matematikk og fysikk, og mindre praksis enn på en "vanlig" ingeniørutdanning, fordi dette anses å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen.


Høgskole som tilbyr bachelor via y-veien i ulike ingeniørfag her:

Universitetet i Agder

 

Teknisk fagskole - toårig utdannelse i tekniske fag
Norsk industri og næringsliv trenger mer enn noen gang kvalifiserte ledere, på forskjellige nivåer. Ikke minst er det behov for nye ledere som har praktisk erfaring fra det arbeidet de skal lede. Det er også et økende behov i offentlig sektor for ansatte som har den riktige kombinasjonen av yrkeserfaring og teoretisk kunnskap.

Kravet til kompetanse blir kort sagt sterkere på alle områder i samfunnet. Det betyr at det lønner seg å ta etter- og videreutdanning i tekniske fag. Med teknisk fagskole vil du stå bedre rustet uansett hva du velger å gjøre videre.

Teknisk fagskole er et toårig tilbud til alle som har nødvendig bakgrunn innen et yrkesfag. Flere veier fører til opptak: Du kan ha fagbrev etter ny eller gammel ordning, kombinert med relevant yrkeserfaring. Mer enn fem års relevant yrkeserfaring kvalifiserer også til opptak.

Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaringer du allerede har fra arbeidslivet. Skoletiden er fordelt mellom undervisning i klasserom og arbeid i laboratorier, som har mye moderne utstyr innenfor sitt fagfelt.

Undervisningen består av felles allmenne fag, fellesfag (økonomi og ledelsesfag), linjefag (felles linjefag og fordypningsfag) og valgfag. Det første året har flest timer i allmenne fag, mens det andre året har hovedvekt på tekniske linjefag og fordypningsfag. Som følge av at næringslivet har uttrykt behov for teknikerkompetanse som også omfatter kunnskap om økonomi, administrasjon og markedsføring er dette lagt inn som en viktig del av fellesfagene. 

Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning. Med fullført fagskole har du mange muligheter. Som tekniker kan du få jobb på konstruksjons- og tegnekontorer, du kan bli planlegger, driftsassistent, formann eller verksmester i industrien. Mange teknikere er også ansatt i salgs- og innkjøpsavdelinger i det private næringsliv, eller de har startet egne bedrifter.

Teknikere er også etterspurt arbeidskraft i offentlig sektor. Det er mange med bakgrunn fra teknisk fagskole som er ansatt i kommunale tekniske etater, og fagarbeidere med teknisk fagskole utgjør en betydelig del av lærerstaben i videregående skoler. 

Linje for maritime fag og fiskerifag dekker teorien til de høyeste maritime sertifikatene for sjøfolk. Dette vil gjøre deg kvalifisert til stillinger som offiser i handels- eller fiskeflåten.

Forkurs

Undervisingen ved teknisk fagskole bygger på kompetanse i allmennfag som du får på grunnkurs og VK1 etter 1994. Dersom du mangler den nødvendige faglige bakgrunnen, tilbyr enkelte skoler forkurs som gir deg den nødvendige kompetansen i allmennfag.

Inntakskrav

For å komme inn på toårig teknisk fagskole må du minst ha følgende praksis og/eller utdanning:

Fagbrev innenfor fagområdet eller vitnemål fra treårig likeverdig yrkesopplæring og to års praksis. Verdiskapningsåret i fagopplæringstiden utgjør det ene praksisåret.

Inntil høsten 2002 gjelder følgende overgangsordning for inntak til teknisk fagskole: fagbrev før R-94 eller minst fem års relevant praksis og realkompetanse i de obligatoriske allmennfagene tilsvarende VKI-nivå.

For maritime fag og fiskerifag (nautiske fag og fiskerifag, skipsteknisk drift) gjelder det spesielle regler. 

Søkere med fagbrev tas inn før søkere uten fagbrev. Det blir gitt tilleggspoeng for relevant praksis utover minstekravene for inntak.

Undervisning

Den ukentlige undervisningstiden er vanligvis 35 skoletimer. Fagene deles i tre hovedgrupper:

Felles allmenne fag
Felles allmenne fag utgjør ca 30% av undervisningstiden. Fagkretsen omfatter norsk, engelsk, nyere historie, matematikk og naturfag. Fører frem til generell studiekompetanse. 

Fellesfag
Fellefagene utgjør ca 10% av undervisningstiden, og omfatter økonomistyring, markedføringsledelse, organisasjon og ledelse. 

Linjefag (felles linjefag og fordypningsfag)
Linjefag og fordypningsfag utgjør ca 60% av undervisnings-tiden. Linjefagene er felles for alle som går på sammen linje, selv om man har ulike fordypninger. Fordypningsfag brukes til å spesialisere seg innen fagområdet i hver enkelt fordypning. 

Valgfag
Disse fagene får ca 10% av undervisningstiden. Valgfag kan brukes til fordypningsfag, allmenne fag eller nasjonale valgfag. 

Muligheter for videre utdanning

Teknisk fagskole gir generell studiekompetanse og dermed mange muligheter til å gå videre. Fullført og bestått teknisk fagskole kvalifiserer til å søke opptak ved høgskoler og universiteter. Ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (NTNU) er det eget opptak for studenter med teknisk fagskole etter et sommerkurs i matematikk. I læreplan for alle linjer i teknisk fagskole er læreplan for fagene økonomi, markedsføring og ledelse til mesterprøven innarbeidet.

Skoler

Fagskolen Kristiansand